تشک طبی

تشک برقی حرارتی هستاش ( کرسی وگال )

5,435,300 تومان10,432,200 تومان

تشک طبی 150Kبرای افراد سنگین وزن

9,336,600 تومان18,673,200 تومان

تشک طبی 200K ویژه افراد سنگین وزن

12,460,100 تومان24,920,300 تومان

تشک طبی فنری گلدن پلاس وگال

2,547,100 تومان9,985,200 تومان

تشک تخت سوپرطبی آلفا وگال

2,736,300 تومان9,420,500 تومان

تشک تخت سوپرطبی الیت کلاسیک وگال

2,207,400 تومان9,695,700 تومان

تشک تخت سوپرطبی کوئین ست وگال

4,821,600 تومان9,643,200 تومان

تشک طبی ارتو اونت وگال

3,754,800 تومان14,083,800 تومان

تشک طبی اسپیناس وگال

1,582,200 تومان5,587,000 تومان

تشک طبی فنری پارادایس کلاسیک وگال

1,550,700 تومان6,094,700 تومان

تشک طبی فنری پارادایس وگال

2,683,200 تومان5,366,400 تومان

تشک طبی فنری پرستیژ کلاسیک وگال

1,320,000 تومان5,155,500 تومان

تشک طبی فنری پرستیژ وگال

2,269,200 تومان4,539,600 تومان

تشک طبی فنری سوپر وگال

1,873,500 تومان6,208,100 تومان

تشک طبی فنری گلدن وگال

2,204,500 تومان9,648,800 تومان

تشک طبی کلاسیک رادو

2,561,000 تومان9,102,900 تومان

تشک طبی کلاسیک مادو وگال

1,997,600 تومان8,091,000 تومان

تشک طبی ویژه اپیر وگال

3,796,800 تومان14,530,100 تومان

تشک طبی ویژه بی ام وگال

3,288,000 تومان11,522,300 تومان