تشک برقی حرارتی هستاش ( کرسی وگال )

2,797,200 تومان10,432,200 تومان

تشک طبی 150Kبرای افراد سنگین وزن

9,336,600 تومان18,673,200 تومان

تشک طبی 200K ویژه افراد سنگین وزن

12,460,100 تومان24,920,300 تومان

تشک کمجا الکت

3,549,000 تومان7,098,000 تومان

تشک کمجا کارن

3,379,100 تومان6,758,200 تومان

تشک تخت سوپرطبی آلفا وگال

2,736,300 تومان9,420,500 تومان

تشک تخت سوپرطبی الیت کلاسیک وگال

2,207,400 تومان9,695,700 تومان

تشک تخت سوپرطبی کوئین ست وگال

4,821,600 تومان9,643,200 تومان

تشک طبی ارتو اونت وگال

3,754,800 تومان14,083,800 تومان

تشک طبی اسپیناس وگال

1,582,200 تومان5,587,000 تومان

تشک طبی کلاسیک رادو

2,561,000 تومان9,102,900 تومان

تشک طبی کلاسیک مادو وگال

1,997,600 تومان8,091,000 تومان

تشک طبی ویژه اپیر وگال

3,796,800 تومان14,530,100 تومان